Op 7 april ”Hallo Wij Zijn Moslims”

 

Volgende week zaterdag is het weer zover! Voor de vierde keer zullen we in tientallen steden in Europa – en dus ook in Nederland – de straten opgaan om rozen uit de delen. Het doel van dit prachtige evenement is om mensen de mogelijkheid te geven om kennis te maken met moslims. De voorgaande jaren hebben we vele positieve reacties gehad en vele leuke gesprekken gevoerd met duizenden mensen. Wij hopen dat het dit jaar nog mooier wordt! We wensen iedereen veel succes die hieraan deelneemt!
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀

Kleine hadj: de umrah

De umrah is een kleine hadj en een belangrijke ibadah. De umrah bestaat uit de tawaf van de Kaba en je verricht de sa’y tussen Safa en Marwa. Allah zegt in de Koran het volgende: ‘En voleindigt de Hadj en umrah ter wille van Allah…’

De hadj en de umrah worden in hetzelfde vers genoemd in de Koran. Zowel de hadj als de umrah moeten alleen verricht worden voor de tevredenheid van Allah (swt). De profeet(vzmh) stimuleerde het om de hadj en de umrah te verrichten, hij(vzmh) zei: ‘“De umrah die door een andere umrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen de twee vergeven en er is geen andere beloning voor de hadj die (door Allah) aanvaard is, dan het paradijs.’ In een ander hadith staat het volgende: ‘De umrah die in de Ramadan wordt verricht is gelijk aan hadj of aan hadj dat samen met mij is verricht.’

De hadj kan in één periode van een jaar worden verricht en de umrah het hele jaar door met uitzondering van een aantal dagen. De umrah en de hadj kan iemand voor zichzelf verrichten maar, met volmacht, ook in de naam van iemand anders. Men kan umrah verrichten voor de ouders die niet naar umrah konden gaan of iemand volmacht geven om de umrah te verrichten. Een sahabah zei tegen de profeet(vzmh):

[cs_alert type=”info”]“Mijn vader is erg oud. Hij kan noch de hadj, noch de umrah, noch op reis gaan. (Wat raad u aan?) Hierop zei de profeet(vzmh): ‘Ga jij voor hem in plaats naar hadj en umrah.’[/cs_alert]

Tegenwoordig is het verrichten van umrah makkelijker dan de hadj. Daarom moeten onze broeders en zusters de Baytullah en Rawza-i Mutahhara en andere heilige plekken bezoeken.

Mensen die deze plekken bezoeken zullen spiritueel gezien een andere visie krijgen. Het aller belangrijkste is dat wij de profeet(vzmh) hebben bezocht, net alsof hij nog in leven is. Zo zei onze profeet(vzmh): ’Degene die mij na mijn dood bezoekt, is alsof hij mij heeft bezocht terwijl ik leefde.’

Onze organisatie heeft meer dan vijftig jaar ervaring met hadj en umrah en we hebben vele successen geboekt. Door umrah te organiseren in de lente, zomer en Ramadan hebben wij duizenden jongeren en volwassenen herenigt met Rasulullah en de Kaba. De informatie hierover is eerder aan u verkondigd. In de schoolvakanties hebben jullie de mogelijkheid om samen met het hele gezin de umrah te verrichten, bereid jullie daarom hierop voor. Als we zelf niet kunnen gaan, moeten we onze jongeren stimuleren zodat zij gaan. De ouders en de bestuursleden moeten de jongeren stimuleren om te gaan. Dit is de mogelijkheid om kennis te maken met de heilige plaatsen waar de eerste openbaring plaatsvond en de Islam is verkondigd. Ze gaan tevens de profeet(vzmh) bezoeken die ze voor altijd als voorbeeld nemen. Door deze plaatsen te bezoeken zullen ze bewuster over het geloof nadenken en met nieuwe inzichten terugkeren.

Moge Allah(swt) aan alle broeders en zusters een volwaardige umrah laten verrichten.

Ben jij klaar voor de verkiezingen 2018?

Verkiezingstijden zijn onzekere tijden. Veel zaken worden op proef gesteld. Zaken die vanzelfsprekend zijn worden omstreden verklaard. Verandering is in opkomst. Alles wordt opgeschud. Veel mensen kunnen daar bang van worden, maar opschudding en verandering kunnen ook vooruitgang tot gevolg hebben. Nieuwe kansen doen zich voor. De problemen en knelpunten die een belemmering zijn voor de ontwikkelingen kunnen weggenomen worden. Mensen kunnen daar hoop aan ontleden.

[cs_alert type=”note”]De politieke partijen worden vooral in deze tijd op proef geteld. Hun verleden en inzet van afgelopen periode worden beoordeeld. Zij krijgen een cijfer wat als gevolg heeft dat sommige partijen het veld kunnen ruimen. Maar nieuwe politieke partijen dienen zich ook aan met de boodschap ‘wij kunnen het beter’. Zij moeten zich presenteren en helemaal bloot geven.[/cs_alert]

Wat hebben zij voor als zij aan de macht komen? Hoe gaan zij zich onderscheiden en waarom zijn zij geloofwaardig en verdienen ze steun van de mensen? Kunnen wij onze stad aan hen toevertrouwen? Zijn de leiders en andere kandidaten voldoende getalenteerd om die zware verantwoordelijkheid te dragen? Kunnen zij leiderschap tonen en de stad weer bovenop krijgen? Dat gaan wij als stemmers testen. Vooral de regerende partijen riskeren dat zij ongeloofwaardig beoordeeld worden. Je hoeft één belofte te breken en je geloofwaardigheid kan verdampen. Nieuwe partijen hebben dan last van hun eigen verleden.

[cs_alert type=”note”]De verkiezingen gaan over de maatschappelijke visie van politieke partijen en hoe zij verbindingen leggen tussen hun idealen en feitelijke inrichting van de samenleving. Wat voor een Den Haag willen wij hebben?[/cs_alert]

Hoe ga je zorgen voor sociale samenhang? Hoe ga je de ‘afzondering’ aanpakken als in de stad zoveel groepen leven die hun identiteit en overtuigingen hebben en langs elkaar leven? Hoe ga je de armoede bestrijden zodat alle inwoners een menswaardige bestaan hebben? Er zijn heel veel mensen die zorg nodig hebben, eenzaam zijn en wellicht weken geen contact hebben gehad met iemand anders. In de stad moet er ook bedrijvigheid zijn zodat werkgelegenheid toeneemt. Dit zijn maar een aantal punten die ik belangrijk vind.

Seerah

Seerah: Het leven van de Profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam)

De profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) is voor moslims de meest fascinerende persoonlijkheid in de wereldgeschiedenis. Over zijn leven werden talloze biografieën geschreven. De oudste en meest bekende werd in de 8e eeuw door de geleerde Ibn Ishak geschreven. Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) is de laatste Profeet die Allah gestuurd heeft. Net als alle profeten vóór hem, had ook hij (sal Allahu alayhi wa sallam) de taak om de goddelijke boodschap naar de mensen te brengen, hen uit te nodigen tot het geloof in de ene God en hen te helpen om hun goede karakter te versterken. De Koran noemt 25 profeten, waaronder bekende zoals Adam, Abraham, Mozes, Jacob en Jezus (vrede zij met hen allen). De Profeet Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) is de laatste schakel in de lange keten die begon met Adam

[cs_alert]Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) werd in het jaar 571 in Mekka geboren. Mekka was toen al een belangrijk handelscentrum en een bedevaartsoord. In het centrum van de stad bevond zich de Kaaba die werd gebouwd door Abraham en Ismael.[/cs_alert]

Na de dood van zijn beide ouders werd de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) eerst door zijn grootvader en later door zijn oom Abu Talib grootgebracht. Als jongeman al had hij de reputatie van uiterst betrouwbaar, rechtvaardig en eerlijk te zijn – zeldzame eigenschappen  in een dergelijke omgeving. Er heersten immers stammentwisten en sociale ongelijkheid. Vrouwen, slaven en andere kwetsbare groepen werden meedogenloos uitgebuit en onderdrukt. Mohammed (sal Allahu alayhi wa sallam) onderscheidde zich ook op een ander vlak: hij vermeed de toen gebruikelijke afgoderij.

Toen hij (sal Allahu alayhi wa sallam) ongeveer 40 jaar was, ontving de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) de eerste openbaring. De neerzending van de eerste verzen van de Koran door de engel Gabriël vormde een keerpunt in zijn leven. Vanaf dan zette hij (sal Allahu alayhi wa sallam) zich onvermoeibaar in voor de boodschap van God. Deze boodschap stond in schril contrast met de leefwijze van de inwoners van Mekka, die op uitbuiting en onderdrukking gebaseerd was. Dertien jaar lang hield de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) zich sterk tegenover de vervolgingen door de Mekkanen. Daarna emigreerden hij (sal Allahu alayhi wa sallam) en de moslims naar Medina. Met het jaar van de emigratie, 622, begint de islamitische kalender.

[cs_alert]Echter, de polytheïstische Mekkanen stopten niet in hun strijd tegen de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) en zijn boodschap. In een aantal oorlogen probeerden ze samen met hun bondgenoten de moslims definitief te verslaan, maar dat was zonder succes.[/cs_alert]

Toch was de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) altijd rechtvaardig tegenover zijn vijanden. De vreedzame inname van Mekka ongeveer tien jaar na de emigratie is een indrukwekkend voorbeeld hiervan. De moslims weigerden om het gedane onrecht te wreken en sloten vrede met de Mekkanen.

In 632 op de leeftijd van 63 jaar, is de Profeet (sal Allahu alayhi wa sallam) heengegaan in Medina. Daar bevindt zich ook zijn (sal Allahu alayhi wa sallam) graf binnenin de zogenaamde  “moskee van de profeet”, die jaarlijks wordt bezocht door miljoenen moslims.

Elkaar bijstaan in moeilijke tijden

‘Iedereen zal de dood beproeven. Daarna worden jullie tot ons teruggebracht.’ Zo zal iedere levende in aanraking komen met de dood. Met de dood komt de waarheid van de schepping naar voren. Zowel in hoofdstuk Mulk als in Bakara geeft Allah aan dat de dood een beproeving voor de mens is. ‘(Hij) Die de dood en het leven schiep opdat Hij jullie kan beproeven, wie van jullie het best in daden is.

[cs_alert]En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.’ Wij zullen jullie zeker op de proef stellen met vrees en honger, met verlies van bezittingen en levens en met een tekort aan vruchten. Geef het goede nieuws aan de geduldigen!’ Zoals in het vers is aangegeven, zal iedere levende deze beproeving ondergaan en zal het leven ten einde komen. De dood zal zeker plaatsvinden maar we weten niet wanneer dat plaats zal vinden, de kennis hierover heeft Allah, ‘.. en geen ziel weet in welk land zij zal sterven.’[/cs_alert]

We weten dat de dood bestaat en dit zullen we ook meemaken, dit is een beproeving voor ons. Als moslim zijnde moeten we er voor zorgen dat we deze beproeving succesvol doorstaan. Dit kan gebeuren door een oprechte moslim te worden, als eerst moeten we zonder te aarzelen in de basis van de imaan geloven.

We dienen te leven alsof we Allah en het hiernamaals zien en accepteren dat we verantwoordelijkheid gaan afleggen aan Allah voor alle goede en slechte daden die we hebben verricht. Dit leidt er toe dat we levenslang en een goed leven bouwen met de goede daden. Eigenlijk eindigt het leven niet na de dood. Na de dood van iemand hebben wij bepaalde verplichtingen richting de persoon die is overleden en de naasten van de overledene.

[cs_alert]De moslims moeten hun verplichtingen nakomen door de overledene klaar te maken voor de begrafenis, het gebed voor hem te verrichten, de naasten te bezoeken en tenslotte de overledene te begraven.[/cs_alert]

Niet ieder mens is financieel voorbereid op de dood, in zulke gevallen moeten moslims elkaar steunen, want onze profeet (vzmh) heeft gezegd: ‘Voor degene die zijn medemoslim helpt door zijn (of haar) problemen te verwijderen in deze wereld, zal Allah op de Dag des Oordeels zijn (of haar) problemen verwijderen in deze wereld, zal Allah op de Dag des Oordeels zijn (of haar) problemen verwijderen. Degene die helpt een moeilijkheid voor een ander te verwijderen, van hem (of haar) zal Allah de moeilijkheden verwijderen in deze wereld en in het Hiernamaals. Degen die de tekortkomingen van een andere moslim bedekt, van hem (of haar) zullen de fouten door Allah bedekt worden in deze wereld en in de volgende. Allah gaat door met het helpen van een dienaar, zo lang deze doorgaat met het helpen van zijn broeder (of zuster).’

Het is erg belangrijk dat moslims elkaar helpen tijdens de begrafenisplechtigheid. Door een uitvaartverzekering af te sluiten worden de benodigde diensten aangeboden. Bij deze nodigen wij jullie uit om je aan te melden voor de uitvaartvereniging. Moge Allah (swt) barmhartig zijn tegenover de overledene.

 

 

 

Benut je tijd!

In vergelijking met veel andere delen van de wereld genieten de mensen in Europa van een grotere materiële welvaart. Hieruit vloeit een grotere verantwoordelijkheid voort. Een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het probleem van verspilling. Een  bewuste omgang met materiële bronnen, maar ook met de eigen (levens-) tijd wordt sterk benadrukt in de islamitische ethiek.

[cs_alert]We leven in een tijd waarin consumptie bijna alle aspecten van ons leven beheerst. Tegelijkertijd gaan we slordig om met veel dingen die wij als vanzelfsprekend ervaren. We draaien de waterkraan open, zetten het licht aan of gaan naar de supermarkt – op veel plaatsen in de wereld niet eens denkbaar! Hoe vaak gooien we bv. voedingsmiddelen weg die eigenlijk nog goed eetbaar zijn?[/cs_alert]

Het komt erop aan dat we hier ons als moslims altijd bewust van zijn en op een bedachtzame en verantwoorde manier opgaan met de giften  van God. Het is namelijk een wijdverspreid misverstand om te veronderstellen dat we recht hebben op al deze giften omdat we daarvoor hebben gewerkt. Wie zo denkt, vergeet dat alles uiteindelijk tot Allah toebehoort. De mens heeft de vele bronnen en materiële mogelijkheden slechts toevertrouwd gekregen. Op een dag zullen we gevraagd worden hoe wij ermee omgegaan zijn.

Ook de tijd en onze vaardigheden zijn giften die we niet moeten verspillen. Nogal wat jongeren, maar ook volwassenen, besteden dagelijks meerdere uren voor de televisie of op het internet. Tijd die men met de familie kan doorbrengen, waarin men een hobby kan uitoefenen  of vrijwilligerswerk kan doen. Zo kan men zijn talenten verder ontwikkelen en ze inzetten ten behoeve van de gemeenschap.

Het vereist echt geen grote inspanning om ons leven evenwichtiger en duurzamer te maken. We moeten onszelf misschien vaker de vraag stellen of we iets werkelijk nodig hebben of niet, en of onze omgang met materiële en niet materiële dingen daadwerkelijk overwogen is of toch verspillend is. Immers, een luxe leven lijden, ver buiten de grenzen van wat noodzakelijk is, is niet  mogelijk met God in gedachten!

 

 

De Relativiteitstheorie

Binnen de natuurwetenschappen, specifiek natuurkunde, komen alle natuurwetten aanbod. Hierbij kunnen wij denken aan de zwaartekracht die ongeveer 400 jaar geleden was ontdekt door Isaac Newton en vandaag de dag een grote rol speelt binnen de natuurkunde. Maar naast Isaac Newton leverden alle andere natuurkundigen ook een belangrijke bijdrage aan het vak natuurkunde. Maar naast Isaac Newton leverden alle andere natuurkundigen ook een belangrijke bijdrage aan het vak natuurkunde. Een van hen was Albert Einstein.

Hij werd bekend door zijn werk over de foto-elektrisch effect en kreeg hiervoor een nobel prijs. Het foto-elektrisch effect is het verschijnsel dat elektronen die niet zo sterk gebonden zijn aan een atoom, loskomen nadat ze voldoende energie opnemen van invallend licht. Maar ik ga vandaag over de relativiteitstheorie hebben, want door deze theorie is Einstein niet weg te denken binnen de wetenschap. De relativiteitstheorie van Einstein bestaat uit twee delen: de speciale relativiteitstheorie en de algemene relativiteitstheorie.

[cs_alert]In het jaar 1905 zette hij zijn eerste stap tot de speciale relativiteitstheorie met zijn beroemde formule E = mc2. In het kort betekent deze formule dat energie (E) en massa (m) van plaats kunnen verwisselen. Dit betekent dat energie vastgehouden kan worden in materie met een massa en die energie later weer vrijkomt. Dit verschijnsel hebben wij ooit gezien bij een kernsplijting. Op een gegeven moment wordt een uranium kern ’’ingeslagen’’ door een neutron, hierdoor wordt de uranium atoom gespleten in twee verschillende atomen en drie neutronen.[/cs_alert]

Na de splijting kwamen we er achter dat de massa na de splijting minder was dan voor de splijting. Dit betekent dat tijdens de splijtingsproces massa in energie werd omgezet.

Hoe dan ook, in de formule zien wij dat het lichtsnelheid (c) een belangrijke rol speelt. Vroeger dachten de natuurkundigen dat het lichtsnelheid sneller of langzamer kon gaan voor een persoon in een andere initiaal stelsel. Stel je voor dat ik een zaklamp heb en ik beweeg met een constante snelheid van 100 m/s, terwijl ik het licht uit de zaklamp horizontaal laat schijnen. Dit zou een klassieke idee geven dat het lichtsnelheid een snelheid heeft van c + 100. Maar eind 19de eeuw deden twee natuurkundigen Albert Michelson en Edward Morley een proef met de interferometer waaruit bleek dat het licht niet sneller of langzamer gaat. Einstein kwam ook met het idee dat het licht altijd met dezelfde snelheid beweegt, ongeacht waaruit het wordt uitgezonden. Omdat het lichtsnelheid constant is, heeft het gevolgen voor ons begrip van tijd. Stel dat er twee ruimteschepen zijn die een licht flits naar de aarde sturen. Nadat de flitsen met het lichtsnelheid reizen zullen ze tegelijkertijd op de aarde gezien worden.

Maar nu, als het ene ruimteschip stil staat en het andere naar de aarde toekomt en ze zenden tegelijkertijd een lichtflits uit, dan zien wij dat het ene flits eerder aankomt dan de andere. Toch zeiden we dat het licht niet sneller of langzamer kan gaan, dus zal het tijd in een van de schepen anders zijn. Het is zo dat het tijd in stil staand schip sneller gaat en in het bewegende schip langzamer. Dit noemen ze time dilation en zal alleen empirisch waargenomen worden als er een object is die ongeveer het lichtsnelheid heeft. Bij kleinere snelheden zal de time dilation niet waargenomen worden.

[cs_alert]De time dilation neemt ook een length contraction met zich mee, want onze universum bestaat uit vier dimensies, waarvan 3-D ruimte en vierde tijd is. Dit noemen wij ook spacetime, dus ruimte en tijd zijn aan elkaar verbonden en zullen samen in verandering komen als er iets in het universum gebeurd. Met het length contraction bedoelen wij de inkrimping van ruimte. Als ik een snelheid heb van 0.90c lichtsnelheid, dan zullen jullie mij zien kleiner worden, maar ik blijf in mijn eigen stelsel hetzelfde. Ook is het tijd in mijn stelsel wat anders. Wat voor mij 5 minuten duurt, duurt voor jullie uren lang.[/cs_alert]

Tot zover de speciale relativiteitstheorie. Nu zal ik de algemene relativiteitstheorie uitleggen zonder gebruik te maken van enige wiskunde modellen. De algemene relativiteitstheorie beschrijft de spacetime als een blad of een trampoline met krommingen/ kuiltjes erin. Maar wat maken die kuiltjes in de spacetime? Na lang nagedacht te hebben kwam Einstein met het idee dat zware massa’s als sterren en planeten de kuiltjes maken in de spacetime. Dit kunnen wij als een kogel op een trampoline zien. De kogel maakt een kuil in het oppervlak van de trampoline en als je er een ander balletje naast legt of toe rolt, rolt het balletje in een cirkel vorm naar de kogel toe. Dus massa’s trekken massa’s niet aan, maar objecten volgen de kromming van de spacetime.

Volgens Einstein is dit de reden waarom planeten om elkaar heen draaien. Toch zijn er natuurkundigen die het vinden dat de relativiteitstheorie nog niet definitief is bewezen, maar grotendeels van ons vinden dat Einstein gelijk heeft.

Hierbij wil ik het beëindigen met een tekst, in het Engels, uit de heilige Koran (70.4): The angels and the Spirit ascend to Him (thereby), in a day the measure of which is fifty thousand years (of your normal worldly years).

Bezittingen zijn onze beproevingen!

Alle bezittingen die we van Allah hebben ontvangen zonder tegenprestatie te geven behoren tot zijn eindeloze gunsten. Ons lichaam, organen, bewustwording, verstand, ziel, hart zijn maar enkele voorbeelden van deze gunsten. De continuïteit en functionering hiervan laat zien dat we afhankelijk van Allah zijn. Als de zon er niet was, dan was er geen licht. Als er geen licht was dan konden we onze ogen niet gebruiken. Zo zegt Allah(swt) het volgen hierover in de Koran: ‘Welke van de gunsten van jullie Heer loochen jullie dan?’

[cs_alert]In surah Rahman wordt het term ‘Ala’ gebruikt en dit heeft een indrukwekkend kenmerk. Het gaat hierbij niet alleen om gunsten die we kunnen voelen of zien maar ook om gunsten die we nooit hebben opgemerkt. Tot deze gunsten behoren bijvoorbeeld onze in- en uitademing, het kloppen van je hart en de werking van je organen.[/cs_alert]

Dat is de goddelijke reden van deze gunsten? Allah wil dat we beseffen dat alles een beproeving is. Wanneer de mens niet beseft dat alles een beproeving is, dan gaat hij denken dat hij alles zelf heeft verdiend en gaat hij hier uiteindelijk ook in geloven. In surah Fajr zegt Allah het volgende over deze kwestie: ’Wat de mens betreft, deze zegt wanneer zijn Heer hem beproeft en hem eert en hem begunstigt: “Mijn Heer heeft mij geëerd.’

Als men denkt dat Allah deze geschenken zonder tegenprestatie geeft, dan leidt dit tot ondankbaarheid en verwaand gedrag. Als dit in de praktijk voorkomt, dan leidt dit er naar toe dat we onze bezitting, lichaam en ziel verkeerd gaan gebruiken. Dit zorgt ervoor dat we onszelf pijn doen. We laten dan geen respectvolle gedrag zien tegenover Allah.

[cs_alert]Zo werd het volk van Ad en Semud vernietigd doordat zij ondankbaarheid toonden en het Paradijs op deze wereld wilden leven. Ze werden uiteindelijk opstandig. De grootste fout van hen was dat ze niet beseften dat alle bezittingen die ze hadden een beproeving voor ze was.[/cs_alert]

Als moslims moeten we beseffen dat alle bezittingen die we hebben een beproeving voor ons zijn. Dit besef kunnen wij bewijzen door onze bezittingen op weg van Allah, namens het goede, uit te geven.

Een investering die we verrichten voor de toekomstige generatie en hun onderwijs is vooral erg belangrijk. Door Allah aan ons toevertrouwde generaties zijn voor ons een gunst en dus ook een beproeving voor ons. Een van de grootste bijdragen zijn de instituten die worden opgericht door middel van jullie bijdragen. Het is door Enes (ra) overlevert dat onze profeet (vzmh) het volgende zei: ’Gedraag goed tegenover jullie kinderen en leidt ze goed op.’

Laten we daarom onze dankbaarheid tonen aan Allah die ons ontelbare gunsten heeft gegeven door het donatie campagne te steunen. Allah belooft dat Hij Zijn gunsten zal vermeerderen als je dankbaarheid toont. De belofte van Allah is ongetwijfeld de waarheid. Iedere stap die wij ondernemen in dit project zal leiden naar goed gevulde gebouwen, kwalitatief goed onderwijs en het belangrijkste, een bewuste generatie met imaan.

 

Betekenis van Tawheed en de boodschap

Onze Rab zegt: ‘Weet, dat er buiten Allah geen God bestaat.’1 Of terwijl je moet eerst beseffen en daarna pas in geloven. Het is een verplichting om te weten dat er naast Allah geen andere goden zijn. Zonder dit te weten is er geen imaan en kan er geen amal plaatsvinden. Kennen van Allah zorgt er voor dat tawheed vervult wordt. Hoe kan een mens Allah kennen? Wanneer een mens zichzelf leert kennen, dan leert hij ook om zijn grenzen begrijpen. Als hij zijn grenzen leert kennen dan leert hij dat Allah grenzeloos is. Dan begrijpt hij dat hij tekort schiet om Allah volledig te leren kennen en geeft hij zich aan Hem over. De geleerden hebben hierop de volgende gezegd: ‘Als je jezelf kent, dan ken jij je Rab.’

In de Koran lezen we verhalen over volken die hun Rab ontkenden. We kunnen uit deze verhalen veel lering trekken. Zo lezen we dat er personen waren die de fout in gingen nadat ze macht en bezittingen hadden. Ze kondigden bovendien goddelijkheid aan. Ze vertrouwden op hun bezittingen en gaven aan dat ze Allah niet nodig hadden. Als de mens, vergeet dat alle gunsten beproevingen zijn, dan verandert het beeld over Allah en dit zorgt er voor dat het geloof in tawheed beschadigd raakt. Daarom ging de strijd van de profeten om tawheed. Degenen die de stappen van de profeten volgen, voeren dezelfde strijd.

[cs_alert]In de Koran wordt vermeld dat Namrut en Ibrahim met elkaar in discussie gingen. Ibrahim gaf het volgende antwoord ‘Mijn Rab geeft leven en doet sterven.’ Hierop geeft Namrut die opstandig was, het volgende antwoord: ‘Ik geef leven en ik doe ze sterven.’ Hierop zegt Ibrahim: ‘Allah laat de zon vanaf het oosten opgaan, laat jij dan vanaf het westen opgaan.’ Hierop kon Namrut geen antwoord opgeven.2 [/cs_alert]

Hij merkte dat de mens grenzen heeft maar hij bleef opstandig en besloot om Ibrahim in het vuur te gooien om zo van hem af te komen. Dit is een openlijk voorbeeld van iemand die opstandig is en zijn rug toekeert van de Waarheid.

[cs_alert]De veel godenaanbidders in Mekka geloofden dat Allah de Schepper was. Onze Rab vermeldt dit in de Koran als volgt: ‘En als jij hen vraagt: ‘Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen, en de zon en de maan in dienst gesteld? Zullen zij gewis zeggen, ‘Allah’.3 Als dit hun antwoord is, waar ligt dan het probleem van de veel godenaanbidders?[/cs_alert]

Volgens hen is het probleem, dat zij denken dat Allah niet bemoeit met de wereldse- en privézaken en hebben zij andere goden in hun leven toegevoegd. Dit betekent dat zij het terrein van Allah willen begrenzen, en zij vervullen dit overgebleven terrein met andere dingen. Zij accepteren dat Allah bestaat maar accepteren niet dat Hij Rab is en het leven en de mensen leidt. Kortom zij komen niet op voor de betekenis van tawheed.

De Islam is een tawheed geloof en daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om dit te praktiseren. Met tawheed getuig je in de éénheid, we zijn Allah dankbaar voor alles. Het is niet voldoende om alleen ‘La ilahe ilallah’ te zeggen, dit moet in de praktijk ook uitgevoerd worden en in ons leven verder toegepast worden. Moge Allah ons allemaal volgens tawheed laten leven.

Zij gingen ons voor! 

De mensheid kent vele positieve en negatieve voorbeelden van personen die ons voor gingen. We kunnen leringen trekken uit deze voorbeelden. De profeten zijn op het gebied van goedheid en rechtvaardigheid altijd een voorbeeld voor ons geweest.

[cs_alert]Door hen te volgen zullen we behoren tot diegenen die door onze Rab worden geprezen zoals het in de Koran staat vermeld. Binnenkort zullen we programma’s organiseren waarbij de grootheden worden herdacht die ons voorgingen. Moge Allah (swt) tevreden zijn met hen, hopelijk volgen wij ook hun voetstappen want zij volgenden de voetstappen van Rasulallah.[/cs_alert]

Mensen die voorbeeld zijn in goedheid worden door onze Rab in verschillende verzen geprezen en in het vers worden ze ‘sabikun’ genoemd. In hoofdstuk Taubah vers 100 staat: ‘En de eerste voorlopers van de emigranten (Muhajirun) en de helpers (Ansar) en degenen die hen volgenden in (het verrichten van) weldaden, Allah is tevreden met hen, en zij zijn tevreden met Hem..’ Zij zullen dus diegenen zijn waar Allah tevreden over zal zijn. Eerste voorwaarde hiervoor is om net als de Ansar en als de Muhajirun de profeet van Allah te volgen.

[cs_alert]Zoals het in sura Al-Waqia wordt vermeld, worden de mensen op De dag des Opstanding in drie groepen verdeeld. Twee daarvan worden geprezen en één daarvan behoort tot de verliezers. In de groep die worden geprezen, wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen die voorop gingen.[/cs_alert]

De eerste tien verzen van sura Waqia luiden als volgt: ’Wanneer de Gebeurtenis plaatsvindt, valt niet te ontkennen dat deze plaatsvindt, (sommigen) vernederend en (anderen) verheffend. Wanneer de aarde hevig wordt geschud en bergen tot poeder worden vermalen, en verworden tot opstuivend stof. En dan worden jullie in drie soorten ingedeeld. De mensen van de rechterzijde – hoe (verwonderd) zijn de mensen van de rechterzijde! En de mensen van de linkerzijde – hoe (beklagenswaardig) zijn de mensen van de linkerzijde. En de vooraanstaanden (in deugdzame daden) zijn de vooraanstaanden (in de beloning).
Als wij op de dag van vandaag menen dat wij de profeet als voorbeeld nemen, de metgezellen als voorbeeld nemen die de profeet volgen, de grote imaams als voorbeeld nemen die de profeet als voorbeeld nemen en de enkele bestuurders die de profeet als voorbeeld nemen, betekent dit, dat zij ‘voorbeelden zijn’ en ‘voorbijstrevenden’ zijn voor ons. Komt dit omdat zij voldoen aan de beschrijving die in de Koran staat. Zij leefden als bewuste moslims die de weg van de profeet van Allah volgden, waardoor zij behoren tot de voorbijstrevenden.

Mensen als zij zijn er op de dag van vandaag en zullen er ook in de toekomst zijn. Zoals in soerah Faatir wordt vermeld, zijn zij de erfgenamen van Allah’s Boek. Dit komt omdat zij nauw verbonden zijn met het Boek. Tevens zei de profeet(vzmh) het volgende over hen: ‘Als men een recht aan hen geeft, dan accepteren zij dat, als men een recht van hen wil, dan zijn zij vrijgevig en als ze een oordeel doen over mensen is alsof zij over hun eigen gezin een oordeel geven en gedragen.’

Bij deze herdenken wij met barmhartigheid de grootheden die zich voor de Islam hebben ingezet. Moge Allah(swt) tevreden zijn met hen.